Reklamační řád

Reklamační řád

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ
  1.1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
  1.2. Prodávajícím je společnost JETech s.r.o. se sídlem Pražská 204/45, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav; IČ: 07639058, Spisová značka: C 304557 vedená u Městského soudu v Praze je společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  1.3. Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.
  1.4. Zákazníkem tohoto internetového obchodu je buď kupující spotřebitel anebo kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  1.5. Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva a smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Zákonná záruční doba je 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců.
  1.6. Záruční list je nahrazen fakturou, která obsahuje všechny náležitosti pro potřeby reklamace.
  1.7. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
  a. je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny a je-li o vadě zákazník srozuměn,
  b. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  c. je-li způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, neodbornou montáží nebo neodborným uvedením zboží do funkčního stavu, neodborným zacházením tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům běžného užití, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  d. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 2. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ
  2.1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

  • zboží má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  2.2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  2.3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  2.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 3. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU
  3.1. Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí u spotřebitelské smlouvy a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí. U repasovaného zboží je tato lhůta zkrácena na 12 měsíců od převzetí zboží. Informace, zda je zboží repasované je vždy uvedeno v detailu produktu v záložce “Další informace”.
  3.2. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
  3.3. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).
  3.4. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
  3.5. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 4. UPLATNĚNÍ REKLAMACE A BĚH LHŮT
  4.1. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Spotřebitel může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí nového zboží a repasovaného ve lhůtě 12 měsíců, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, může svá práva uplatnit v záruční době 12 měsíců.
  4.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
  4.3. V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného na faktuře/záručním listu.
  4.4. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
  4.5. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Zásilka dále musí obsahovat řádně vyplněný reklamační protokol a fakturu.
  4.6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  4.7. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
  4.8. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
  4.9. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží a u repasovaného je lhůta zkrácena na 12 měsíců.
  4.10 Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.
  4.11. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy České republiky.
 5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  5.1. Prodávající je povinen o průběhu reklamace kupujícího informovat do 3 (tři) pracovních dnů od převzetí reklamovaného zboží.
  5.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být v případě spotřebitele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  5.3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
  5.4. Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
  5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.
 6. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ
  6.1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Právo na náhradu nákladů je nutné uplatnit co nejdříve po vyřízení oprávněné reklamace, nejpozději však do jednoho měsíce po skončení 24 měsíční záruční doby.
  6.2. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
  6.3. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.
  6.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  7.1. Kontakt určený pro reklamaci zboží je korespondenční adresa prodávajícího, popř. e-mail: info@ilover.cz
  7.2. Reklamační protokol je volně ke stažení na webových stránkách prodávajícího ilover.cz
  7.3. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek a nabývá účinnosti dne 5.1.2022.
  7.4. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Reklamace zasílejte doporučeně na adresu:
JETech s.r.o.
Pražská 204/45,
Mladá Boleslav
293 01

Reklamační řád ke stažení účinný od 5.1.2022